Ochrana osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů – účastníci kurzů či seminářů

Vážení,

Česko-čínská společnost pro kulturu a bojové umění, s.r.o., IČO: 26176173, se sídlem:Praha 7 – Holešovice, Veletržní 404/6, PSČ 17000 (dále také jako „společnost“), jakožto správce Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedli v přihlášce do kurzu (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail), a dále v rozsahu v jakém jsou uvedeny v dokladu o zaplacení příslušného kurzu či semináře, byl-li Vám tento vydán.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy (smlouvy, na jejímž základě je realizována výuka bojového umění[1]) a nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje (zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví). Společnost je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) a c) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu trvání příslušného kurzu, a dále po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem[2]. Po uplynutí této doby je společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy, která byla mezi Vámi a společností uzavřena.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutné uvést do přihlášky do kurzu. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí byste však nemohli být do kurzu řádně přihlášeni.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při zpracování osobních údajů pro společnost dozvěděly. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od společnosti potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u společnosti uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od společnosti opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je společnost oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
  • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů,
  • Vaše osobního údaje byly zpracovány protiprávně,
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na společnost vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že

  • budete popírat přesnost Vašich osobních údajů (zpracování omezeno po dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit),
  • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití,
  • společnost již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právní povinnosti, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody).

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je společnost oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od společnosti své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy a za účelem splnění právní povinnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů společnosti či třetí strany. Podání námitky způsobí, že společnost již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných společnosti však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u společnosti uplatnit buď osobně, zasláním dopisu na adresu jejího sídla nebo e-mailem na wushu@wushu.cz .

Společnost je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

[1] K uzavření smlouvy dojde poté, co je ze strany společnosti potvrzeno přijetí Vaší přihlášky.

[2] Doba uchování účetních dokladů je 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

 

Dnešní cvičení odpadá

V úterý 31. 8. 2021 se cvičení z důvodu deštivého počasí nekoná. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.